מדיניות החזרה

 

החזרות

 • 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו על פיו.
 • להלן הוראות חוק הגנת הצרכן באשר לתנאים והדרך בה יכול משתמש באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצע (תמצית זו אינה מהווה תחליף לעיון בחוק הגנת הצרכן):
 • מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם.
 • במקרה של ביטול עקב פגם: ביטל המשתמש עסקה עקב פגם במוצר נושא החוזה או העסקה, או עקב אי התאמה בין המוצר, לבין הפרטים שנמסרו לו מאת החברה, תחזיר החברה למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש עבור אותו המוצר, וכן תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש דמי ביטול כלשהם; אם קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה או החוזה, יעמידו לרשות החברה במקום שבו נמסר לו המוצר.
 • במקרה של ביטול שלא עקב פגם: ביטל המשתמש את העסקה שלא עקב פגם בנכס כאמור לעיל, תחזיר החברה למשתמש, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי המשתמש, וכן תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ולא תגבה מהמשתמש סכום כלשהו, זולת דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם, כנגד השבתו של המוצר באריזתו המקורית.
 • אין בהוראות סעיפי הביטול המפורטים לעיל, כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 • בביטול שלא עקב פגם, אם קיבל המשתמש את המוצר נושא העסקה או החוזה, המשתמש חייב להחזירו לחברה במקום עסקה על חשבונו, והוא הדין לגבי מוצר כלשהו שקיבל המשתמש בעקבות עשיית העסקה או החוזה. מובהר כי המשתמש, ישלם את הוצאות המשלוח עבור החזרת המוצר לחברה גם אם זה טרם הגיע ליעדו, ובלבד שהמוצר נשלח על ידי החברה. יובהר כי ביטול העסקה, שלא עקב פגם, כאמור לעיל, ע"י המשתמש, כפוף לכך שהמשתמש יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש.
 • החברה תהא רשאית לבטל עסקה, כולה או חלקה:
 • במקרה ונפלה טעות, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר, לא תחייב טעות זו את החברה. במקרה כזה המשתמש יהיה רשאי לבצע את הרכישה אלמלא הטעות, אם וככל הניתן, או לבטל את הרכישה ללא תשלום דמי ביטול.
 • אם חלה טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור המוצר/השרות, בתנאי המכירה, ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים על ידי המשתמש.
 • אם ארעה תקלה בתקשורת אשר גרמה לשיבוש כלשהו בביצוע העיסקה.
 • במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה ביצוע ההזמנה באתר ו/או אספקת המוצרים.
 • אם יתברר לחברה כי העסקה לוותה בפעילות בלתי חוקית של המשתמש ו/או צד ג' כלשהו.
 • במקרה שהפרטים שיועברו על ידי המשתמש יתבררו כשגויים, בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, החברה תהא רשאית לבטל את העיסקה או לקבלה עם תיקון השגיאה, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • אם יתברר לחברה כי המשתמש עשוי למכור ו/או מכר בפועל בעבר את המוצר לצד ג' ו/או סחר או יסחור בו.
 • הודעה על ביטול עסקה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההזמנה ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אותה ציין המשתמש בעת ההזמנה.
 • אם לאחר ביצוע ההזמנה התברר כי המוצר אזל מהמלאי, תהא רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי.
 • החברה לא תגבה מהמשתמש תשלום בגין מוצר שלא סופק ובמידה ויבוצע חיוב, תשיב החברה את סכום החיוב למשתמש.